Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.

RODO

Jako administrator Państwa danych osobowych, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, poniżej przedstawiamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz podstawowe definicje z tego zakresu:

 
RODO – (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w sposób bezpośredni i kompleksowy reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów, które chcemy przybliżyć w prezentowanym materiale.

Dane osobowe – są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych – jest to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 
Administrator - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
dla kontrahentów Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą
w Tarnowie i  ich pracowników / współpracowników

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach zawartej umowy jest Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: www.wsparcie-grupatauron.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Wsparcie Grupa Tauron sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
 • adres e-mail: wgt.iod@wsparcie-grupatauron.pl
 • adres korespondencyjny: ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych -Wsparcie Grupa Tauron sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w umowie będą przetwarzane w celu realizacji prawnego interesu administratora i wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa, w tym:
 • zawarcia  i wykonania zobowiązań umownych stron, w szczególności kontaktowania się stron między sobą w celu realizacji umowy, ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy,
 • dokonywania analiz biznesowych na potrzeby działalności spółki archiwizacji dokumentów wynikającej z przepisów prawa

Mogą Państwo również wyrazić zgodę na przetwarzanie Państwa danych w innych celach, wyraźnie określonych w treści udzielonej zgody.
 
Informujemy przy tym, że WGT sp. z o.o. w Tarnowie przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.

Zakres przetwarzania
Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe, które przekazane zostały nam przez Państwa pracodawcę lub podmiot z którym Państwo współpracujecie w związku z zawarciem umowy:
 • dane identyfikujące osobę tj. imię i nazwisko
 • dane potrzebne do kontaktu tj. adres e-mail, numer telefonu służbowego, nr faxu
 • dane dotyczące zajmowanego przez Państwa stanowiska u kontrahenta spółki, wykonywanego przez Państwa zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej, Państwa udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u kontrahenta spółki bądź współpracy z kontrahentem spółki np. nazwa firmy, stanowisko.
Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/ Pana danych osobowych:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania od administratora potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli to ma miejsce, ma prawo do informacji, jakie jej dane osobowe i w jakich celach są przetwarzane oraz uzyskania ich kopii.
 
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora sprostowania dotyczących jej danych, które są nieprawidłowe, a także ich uzupełnienia.
 
 • prawo do usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora usunięcia dotyczących jej danych, wskazując okoliczności to uzasadniające np. dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji umowy, dla której zostały zebrane, lub osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie a nie występują inne podstawy prawne do  dalszego przetwarzania danych, lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych np. gdy administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację –
w przypadkach gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania.
 • prawo do przenoszenia danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do administratora oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
 
 • prawo do cofnięcia zgody
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, wówczas osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 
W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych listownie na:
 
 • adres e-mail: wgt.iod@wsparcie-grupatauron.pl
 • adres korespondencyjny: ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych -Wsparcie Grupa Tauron sp. z o.o.
  z siedzibą w Tarnowie
Wsparcie Grupa Tauron Sp. z o.o. w Tarnowie nie później niż w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udzieli osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją powyższych praw. Termin miesięczny może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę wniosków. W takim przypadku Wsparcie Grupa Tauron Sp. z o.o. w Tarnowie w terminie miesiąca od otrzymania wniosku, poinformuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie;
3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie;
 
Informujemy, że jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).
 
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., podmioty świadczące nam usługę pomocy prawnej i archiwizacji dokumentów.