Polityka prywatności

Prywatność użytkowników jest dla Grupy TAURON bardzo ważna, dlatego też zachęcamy wszystkich odwiedzających naszą stronę do zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności.

I. Ogólna informacja
 
• Administrator danych osobowych 
 
• Rodzaje gromadzonych informacji

 
II. Przetwarzanie danych zawartych w plikach systemowych oraz plikach cookies w ramach działania strony internetowej

 
• Cele wykorzystania informacji
 
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

• Pozostałe prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
 
• Pozostałe informacje 

I. Ogólna Informacja
 
Administrator danych osobowych

 
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej jest Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o. Komunikacja między Twoim komputerem, a systemem może być zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Nasze bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym wglądem osób trzecich.


 
Rodzaje gromadzonych informacji
 
 
Na skutek korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej gromadzimy dotyczące Ciebie dane osobowe. Dotyczy to następujących rodzajów danych.

A. Gromadzimy dane osobowe, które przekazujesz nam poprzez formularze i wnioski na naszej stronie. Informacja o przetwarzaniu tych danych osobowych, w tym również o celach przetwarzania i przysługujących Ci prawach, prezentowana jest przy wypełnianiu przez Ciebie tych formularzy lub wniosków.

B. Oprócz wskazanych wyżej danych osobowych, zbieramy również informacje poprzez pliki systemowe (tzw. Logi) oraz ciasteczka (tzw. Cookies), które podczas Twojego pobytu na stronie zbierane są automatycznie przez system poprzez przeglądarkę internetową. Dane zawarte w tych plikach to adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, region dla którego przeglądane są strony, historia przeglądanych treści na naszej stronie. Wszystkie te dane zbierane są automatycznie przez system. Nie wykorzystujemy tych danych do identyfikacji Ciebie i nie dysponujemy środkami, które pozwalałyby na ustalenie Twojej tożsamości na ich podstawie, jednak biorąc pod uwagę, że adres IP pozwala na identyfikację osób fizycznych, przy użyciu dodatkowych środków, poniżej informacja o przetwarzaniu przez nas danych zapisywanych w plikach systemowych oraz plikach cookies.

 

II. Przetwarzanie danych zawartych w plikach systemowych oraz plikach cookies w ramach działania strony internetowej

 
 
Przetwarzanie danych zawartych w plikach systemowych oraz plikach cookies dotyczy:

C. Adresu IP, czyli numeru interfejsu sieciowego, który gromadzony jest w logach systemowych serwera. 

D. Plików Cookies, czyli tzw. Ciasteczek, które są plikami tekstowymi zawierającym niewielką ilość informacji. Zapisywane są przez przeglądarkę internetową na Twoim komputerze po otwarciu określonej strony.

Użytkowniku, w każdej chwili możesz odmówić zgody na zbieranie na swoim komputerze plików Cookies poprzez wyłączenie przyjmowania tych plików. Wówczas pliki te będą automatycznie odrzucane, jednak należy pamiętać, że w tym przypadku nie będziemy mogli zaprezentować Ci treści dostosowanych do regionu, z którego odwiedzasz portal oraz udostępnić pełnej funkcjonalności serwisu, jak również ulepszać naszych rozwiązań.

Więcej informacji na temat używania przez nas plików cookies znajduje się w Polityce plików cookies.  
 
Dane zebrane od Ciebie nie są uzupełniane danymi z innych źródeł. 
Przeznaczenie gromadzonych informacji

 
Dane zawarte w plikach cookies oraz w plikach systemowych przetwarzane są w celach:
 
• dostosowania treści serwisu do Twoich możliwych potrzeb lub zainteresowań (profilowania). Twoje możliwe potrzeby oraz zainteresowania przewidujemy na podstawie zawartych w plikach cookies i logach informacji o regionie, z którego się łączysz oraz historii przeglądanych przez Ciebie treści w ramach naszej strony. Dane te przetwarzane są przez okres roku. Podstawą prawną dla przetwarzania tych danych jest Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia  – realizacja naszego uzasadnionego interesu w postaci marketingu towarów i usług oferowanych przez nas, lub za naszym pośrednictwem przez inne podmioty z Grupy TAURON 

• statystycznych i monitorowania aktywności odwiedzin naszych użytkowników, jak również do badania prawidłowego funkcjonowania wszystkich funkcji użytych na stronie www.wsparcie-grupatauron.pl w celu ich ciągłego ulepszania. Dane te przetwarzane są przez okres roku. Podstawą prawną dla przetwarzania tych danych jest Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja naszego uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia strony internetowej Grupy TAURON
 
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. w oparciu o nasz uzasadniony interes poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia praw lub interesów użytkowników w formie testu równowagi. Przysługuje Ci prawo dostępu do wniosków z tego testu. 
Inspektor danych osobowych

Funkcje Inspektora Ochrony Danych w naszej spółce pełni Pani Anna Wiśniewska, z którą mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres wgt.iod@wsparcie-grupatauron.pl, dzwoniąc 516 110 279 lub na adres korespondencyjny: 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 72-96 b.
Prawo do wniesienia sprzeciwu

 
 
Masz prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Możesz skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia].

Jeśli będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania Twoich danych (w tym wobec profilowania). Jeżeli, w opisanej sytuacji, wniesiesz sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu.
            
Nie możesz korzystać z tego prawa, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody na cele marketingowe. W takim wypadku, przysługuje Ci prawo do wycofania zgody.

W pozostałych przypadkach, po zgłoszeniu przez Ciebie sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Twoje dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.


 
 
Pozostałe prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 
 
 
1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 
a) Prawo dostępu do danych osobowych. Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Masz również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 Rozporządzenia. 

 
b) Prawo do sprostowania danych. Masz prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Twoje dane osobowe, które są nieprawidłowe. Masz również prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.  


c) Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Masz prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:

• Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
 
• sprzeciwiłeś się przetwarzaniu danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;

• przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem;

• musimy usunąć Twoje dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku. 
 
Możemy odmówić Ci realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art.17 ust.3 Rozporządzenia. 


d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

• jeśli kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych, które przetwarzamy; 

• jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiasz się, abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

• jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

• jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. 

Jeśli skorzystasz z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art.18 ust.2 Rozporządzania.  


e) Prawo do przeniesienia danych. Masz prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Twoich danych innemu administratorowi - w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, jak i dane wynikające z Twojego zachowania. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki: 

• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej;

• dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.


2. Jeśli będziesz chciał skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji – możesz się z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów: 

• pisemnie na adres 33-100 Tarnów, ul.Lwowska 72-96 b

• mailowo na adres wgt.oid@wsparcie-grupatauron.pl

• telefonicznie pod numerem 516 110 279

 
Jeśli zdecydujesz się skorzystać z powyższych praw, udzielimy Ci odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 

3. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pozostałe informacje

 

Przewidywanymi odbiorcami Twoich danych osobowych są:

Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu: Zgodnie z prawem dane osobowe możemy powierzyć podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie – między innymi: pozostałym Spółkom Grupy, a także podmiotom do tego upoważnionym z punktu widzenia prawa – czyli np. sądom czy organom ścigania. Oczywiście robimy to tylko wtedy, kiedy takie żądanie jest oparte o stosowną podstawę prawną.

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Słownik:

Grupa TAURON – Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym TAURON Ekoenergia sp. z o.o. Lista spółek z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem: www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/spolki-grupy

Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tekst rozporządzenia mogą Państwa znaleźć w Punktach Obsługi Klienta oraz na stronie www.tauron.pl/rodo