Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa danych osobowych opracowano niniejszą politykę prywatności. Priorytetem spółki Wsparcie Grupa TAURON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie przy  ul. Lwowskiej 72-96B, 33-100 Tarnów (dalej jako „WGT”) jest Ochrona danych osobowych oraz wszelkich przetwarzanych czy też wytwarzanych informacji. Z uwagi na przedmiot prowadzonej działalności dokładamy wszelkich starań oraz były one świadczone na jak najwyższym poziomie. W niniejszej Polityce informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach zbierania i wykorzystywania danych osobowych, a także o prawach podmiotów w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –dalej jako „Rozporządzenie”).

Udostępnione nam Państwa Dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w zakresie adekwatnym i odpowiednim do realizowanych udokumentowanych celów ich przetwarzania.

Korzystanie z serwisu:  www.wsparcie-grupatauron.pl (zwanego dalej “serwisem”) jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki prywatności.

Przed każdym skorzystaniem z serwisu www.wsparcie-grupatauron.pl należy zapoznać się z obowiązującymi aktualnie zasadami Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzają się Państwo z naszymi zasadami Polityki prywatności, prosimy o niekorzystanie z serwisu www.wsparcie-grupatauron.pl

Dane osobowe oraz przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej. Poszczególne informacje, które  w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości danej osoby, także stanowią dane osobowe. Poprzez przetwarzanie danych osobowych rozumiemy wykonywanie wszelkich czynności na danych osobowych, niezależnie od tego, czy są wykonywane w sposób zautomatyzowany czy też nie (np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie).

Zastosowanie polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie w każdym przypadku, w którym administratorem otrzymanych, zebranych, przekazanych, powierzonych danych osobowych jest spółka WGT. Dotyczy to wszystkich przypadków, w których WGT przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskała z innych źródeł. WGT realizuje swoje obowiązki informacyjne zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest spółka: 

 • Wsparcie Grupa TAURON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie
  ul. Lwowska 72-96B
  33-100 Tarnów

   
Z Administratorem można skontaktować się wysyłając korespondencję:

listownie na adres: Wsparcie Grupa TAURON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96B (33-100 Tarnów) ; za pośrednictwem e-mail: wgt.iod@wsparcie-grupatauron.pl;

W celu kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych WGT bądź zapytania dot. danych osobowych prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: wgt.iod@wsparcie-grupatauron.pl lub kontakt listowny na adres: Wsparcie Grupa TAURON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96B, 33-100 Tarnów.

Dane osobowe podlegające przetwarzaniu

WGT przetwarza dane osobowe, które podają lub udostępniają nam Państwo w trakcie przeglądania naszej strony internetowej oraz w ramach korzystania z jej funkcjonalności. Prowadzimy też zautomatyzowaną analizę Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Dane osobowe, które zbieramy, podają Państwo dobrowolnie, lecz są one niezbędne do korzystania z funkcjonalności naszej strony internetowej, takich jak udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przy pomocy formularza kontaktowego. Zbieramy tylko te dane, które są niezbędne do realizacji i świadczenia usług zawartych w formularzach udostępnionych na naszych stronach w następującym zakresie:

dane kontaktowe i teleadresowe (takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej); dane techniczne i dotyczące wyszukiwania na stronie internetowej, które mogą być danymi osobowymi (np. adresy IP, identyfikatory plików cookie, dane dotyczące historii przeglądania, informacje o urządzeniu użytkownika, itp.).

Cel przetwarzania podawanych przez Państwa danych osobowych oraz podstawa prawna

Obsługa formularza kontaktowego

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO1). W zakresie danych osobowych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Prowadzenie statystyk

Administrator zbiera dane statystyczne związane z prowadzeniem strony internetowej w celu analizy aktywności użytkowników oraz ich preferencji, co związane jest z usprawnieniem funkcjonowania strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych statystyk na stronie internetowej znajdują się w Polityce cookies.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy obowiązującego prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Pliki cookies

Administrator w ramach strony internetowej korzysta z plików cookies. Cele i zasady korzystania z plików cookies znajdują się w Polityce cookies.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w taki sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych mogłaby zapadać jakakolwiek decyzja wywołująca dla Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu szereg praw związanych z przetwarzanym tych danych. Są to następujące prawa:

 • a) prawo dostępu do danych osobowych,
 • b) prawo do sprostowania danych osobowych,
 • c) prawo do usunięcia danych osobowych,
 • d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • e) prawo do przeniesienia danych osobowych,
 • f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • g) prawo do dostępu do zasadniczych uzgodnień pomiędzy Współadministratorami,
 • h) prawo do dostępu do wniosków z testu równowagi, przeprowadzonego w celu weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu Administratora do przetwarzania danych osobowych w zakresie nienaruszającym uzasadnionych praw i interesów Administratora.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego nad ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W przypadkach przetwarzania Danych osobowych na podstawie udzielonej Administratorowi zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw mogą się Państwo z nami skontaktować:

pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice; elektronicznie na adres daneosobowe.wnioski@tauron.pl;

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Państwu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia żądania, nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy od Państwa żądanie.

Informujemy, że realizacja niektórych praw może być ograniczona przez przepisy Rozporządzenia lub z uwagi na uzasadnione interesy Administratora.

Transfer danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.

Zmiany w polityce prywatności

W celu zapewnienia, że Polityka Prywatności spełnia aktualne wymogi nałożone przepisami prawa, WGT zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka Prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych funkcjonalności i usług strony internetowej WGT.